Kim jest doradca podatkowy

Kim są doradcy podatkowi?
Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, który został uregulowany ustawowo. Warunkiem wykonywania tego zawodu jest posiadanie wysokich kwalifikacji, wyższego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy i bogatego doświadczenia z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, karnego skarbowego, ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy oraz rachunkowości. Nasza ustawa korporacyjna każe nam stale podnosić kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach, nieustannie śledzić zmiany i interpretacje.

Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Odpowiedzialność ta dotyczy nas doradców jak i naszych pracowników. Zasady etyki zawodowej nakazują nam wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczci­wie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Obowiązuje nas zachowanie tajemni­cy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Za­sada ta ma zastosowanie również w stosunku do naszych pracowników.

Optymalizujemy obciążenia podatkoweDoradcy podatkowi zajmują się opty­malizacją obciążeń podatkowych, najkorzyst­niejszych możliwości dla podatników w świetle obowiązują­cych przepisów prawnych. Większość przedsiębiorców decy­duje się na korzystanie z usług doradców podatkowych, aby skupić się na prowadzonej działalności gospodarczej, a spra­wy z zakresu podatków i księgowości powierzyć specjalistom.

Doradcy podatkowi nie są wrogami aparatu skarbo­wego. Zarówno pracownicy aparatu skarbowego, jak i do­radcy podatkowi nie tworzą, lecz stosują prawo podatkowe. Jedni i drudzy muszą borykać się ze skomplikowanymi i zmiennymi przepisami.


 * w opracowaniu wykorzystano materiały FORUM Doradców Podatkowych za jego zgodą